Polityka Cookies

Tytułem wstępu

Każde forum internetowe zgodnie z prawem musi mieć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, politykę prywatności, regulamin strony oraz ma poinformować użytkowników odnośnie cookies.

Pierwsza podstawowa rzecz – żaden regulamin, polityka prywatności nie jest ważniejsze od obowiązującego prawa. Prawo obowiązuje także w Internecie. Odpowiedzialność za słowa i czyny zawsze spoczywają na ich autorze, a anonimowość w sieci to fikcja.

Potocznym językiem

Cookies nie przechowują informacji pozwalających zidentyikować realne osoby.
Nie profilujemy Użytkowników. Nie korzystamy z narzędzi typu marketing automation.
Nie limitujemy Treści, nie utrudniamy dostępu do Treści oraz nie wyświetlamy innej Treści w zależności od Cookies / IP / Użytkownika / przeglądarki etc.
Wszystkie Cookies możesz śmiało blokować, kasować, modyfikować.
Możesz używać narzędzi typu AdBlock i spokojnie przeglądać stronę.
Jeśli chcesz założyć konto i móc tworzyć Treści dodaj wyjątek w swojej przeglądarce oraz programie typu AdBlocku i zaakceptuj Cookies z naszej strony dla ścieżki „/panel/”.

Na Basoofka.net używamy Cookies na potrzeby "zarzadzania stroną". Wymagane one są aby zalogować się na stronie i tworzyć Treści. Jeśli nie chcesz być zalogowany to możesz kasować wszystkie Cookies lub uruchomić tryb prywatności lub jakikolwiek AdBlocker.
Na stronie znajdują się zewnętrzne usługi firm, w tym firmy spoza Unii Europejskiej. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:

We wszystkich wyżej wymienionych usługach anonimizujemy adresy IP i nie zbieramy żadnych danych mogących kogokolwiek zidentyfikować. Wszystkie wyżej wymienione usługi możesz zablokować na kilka sposobów: w ustawieniach przeglądarki, uruchamiając tryb incognito lub stosując AdBlocki.

Obowiązująca polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki Cookies jest operator Forum "PRO ART Patryk Sobek".

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Forum i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Forum. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Forum pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator "PRO ART Patryk Sobek".

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

W ramach Forum stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session Cookies) oraz „stałe” (persistent Cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Forum lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Forum stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Forum mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Forum. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Forum informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Forum - uniemożliwiają poprawne zalogowanie się na Forum.

Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Forum wykorzystywane mogą być również przez partnerów Forum oraz usługi, z których Forum korzysta w szczególności Google, Facebook, Microsoft .

Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Regulamin

 1. § Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady wykonywania i korzystania ze świadczonej drogą elektroniczną usługi (dalej zwaną "Usługą"), polegającej na umożliwieniu użytkowania forum internetowego, dostępnego pod adresem https://www.basoofka.net dalej zwanego "Forum".
  2. Usługa, o której mowa w ust. 1 świadczona jest przez firmę: "PRO ART Patryk Sobek" zwany dalej „Usługodawcą”.
  3. Usługa, o której mowa w ust. 1, polega na umożliwieniu publikowania i rozpowszechniania za pośrednictwem Forum opinii, komentarzy, pytań, informacji, multimediów i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  4. Usługa, korzystanie z zasobów lub infrastruktury informatycznej Forum wymaga akceptacji regulaminu.
  5. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z zasobów Forum Usługodawcy.
  6. Każdy z Użytkowników określa samodzielnie swój identyfikator (tzw. login) i hasło dostępu do Konta. Udzielanie się na Forum jest możliwe dopiero po zalogowaniu się do własnego Konta Użytkownika.
  7. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o "Treści", rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika na Forum Treść (wypowiedź, multimedia, dane elektroniczne) jego autorstwa, którą można uznać za "utwór" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. § Zasady korzystania z Forum
  1. Użytkownik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.
  2. W szczególności niedozwolone jest:
   1. Zakładanie kont przez osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jeśli obowiązujące prawo wymaga zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a takowej zgody Użytkownik nie posiada.
   2. Rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum Treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych Użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem ich dóbr osobistych.
   3. Wzywanie za pośrednictwem Forum do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, a także rozpowszechnianie Treści propagujących przemoc.
   4. Umieszczanie przez uczestników na łamach Forum Treści prowokacyjnych, dyskryminujących oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady dobrego obyczaju oraz Netykiety.
   5. Tworzenie nowego Kona Użytkownika w sytuacji, gdy poprzednie Konto Użytkownika zostało zablokowane lub skasowane za łamanie regulaminu.
   6. Umieszczanie przez uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych, przekazów zawierających linki do prywatnych stron www oraz Treści zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mail.
   7. Umieszczanie Treści o charakterze pornograficznym.
   8. Umieszczanie Treści wymagających od innych Użytkowników Forum opłat.
   9. Publikowanie wpisów niezwiązanych z tematem i niezawierających merytorycznej Treści.
   10. Publikowanie tych samych lub bardzo podobnych informacji w wielu działach Forum oraz zakładanie tematów, które mają na Forum swoje dokładne odpowiedniki, np. "Gitara basowa".
   11. Publikowanie wpisów naruszających zasady poprawnej polszczyzny, niezrozumiałych i niedbałych.
   12. Rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum materiałów naruszających prawa autorskie lub zagrażających naruszeniu praw autorskich osób trzecich (w tym zachęcanie do kupna lub korzystania z nielegalnego oprogramowania).
   13. Rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum materiałów zabronionych prawem (np. propagujące hazard, alkohol, faszyzm).
   14. Rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub innych podobnie działających rozwiązań.
   15. Korzystanie z Forum jak z dysku sieciowego.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania Treści, o których mowa w par. 2 ust. 2, niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum (w tym usuwania kont) osobom naruszającym wyżej wymienione postanowienia.
  4. Administrator i Moderatorzy Forum mają m.in. prawo:
   1. Usuwać / edytować / przenosić posty.
   2. Tworzyć / zamykać tematy.
   3. Wysyłać upomnienia do Użytkowników.
   4. Blokować / usuwać konta Użytkowników.
  5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Forum w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
  6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone - na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z wypowiedzieniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wraz z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy, gdy ten:
   1. wykorzystuje Forum w sposób niezgodny z Regulaminem,
   2. używa lub usiłuje używać Forum w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
   3. narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Forum.
  8. W przypadku, gdy zarejestrowany Użytkownik nie korzysta z konta przez okres przekraczający 24 miesiące, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną co równa się usunięciu konta danego Użytkownika.
 3. § Prawa autorskie
  1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie Treści (wypowiedzi, multimediów i załączników) własnego autorstwa.
  2. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. W zamian za świadczenie Usługi, umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik upoważnia Usługodawcę (udzielia licencji) do nieodpłatnego korzystania z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, na wszelkich polach eksploatacji, w tym:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych, a w szczególności na łamach Forum i kanałów łączących się z bazą danych Forum, social media, kanałach rss, powiadomieniach, pluginach do przeglądarek, aplikacjach na smartfonach, newsletterach.
   2. w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyżej.
   3. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu, urządzeniu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet, rozpowszechniania Utworu w social mediach, prasie wydawanej przez Usługodawcę oraz za pośrednictwem wszelkich pozostających w dyspozycji Usługodawcy programów i stron internetowych.
   4. regulamin obowiązuje każdą formę prezentacji Treści, w której uzyskujesz dostęp do zasobów Forum. Zamiana tekstu na dźwięk np. przez AI Google, Asystentów typu Siri / Cortana, obrazy „cytaty”, printscreen artykułu, tłumaczenie na inny język, wydruk, umieszczanie w iframe i wiele innych – są to formy zaprezentowania tego samego Utworu. Zmiana formy Utworu przenosi z sobą wszystkie prawa Użytkownika jako autora źródłowej Treści.
 4. § Ochrona danych osobowych
  1. Rejestrując się na Forum Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych dla wypełnienia usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem Usługi, polegającej na umożliwieniu użytkowania Forum. Zgoda Użytkownika obejmuje także uzasadnione działania firmy Usługodawcy polegające na promocji Forum oraz Treści związanych z Forum.
  2. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych Użytkowników Forum innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym jest Usługodawca z ust. 2.
 5. § Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
  2. Usługodawca może czasowo zawiesić działalność Forum bez podawania przyczyn takiego działania. Powyższe nie będzie powodowało powstania roszczeń Użytkowników wobec Usługodawcy.
  3. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika niniejszego Regulaminu wraz z zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  4. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O takiej zmianie Usługodawca powiadomi Użytkowników drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji e-mail oraz umieszczając komunikat na Koncie Użytkownika z 30 dniowym wyprzedzeniem.

Ostatnia zmiana: 01 czerwca 2018r.


Nie tego szukałeś?

Kontakt
kontakt@basoofka.net